វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​ជីវិត

ក្រុម​សិល្បករ​ខ្មែរ​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ហ្សីខេប៊ី​ពី​ស្វីស

ក្រុម​សិល្បករ​ខ្មែរ នៃ​អង្គការ​អម្រឹតា​សិល្បៈ (AMRITA Performing Arts) នៅ​កម្ពុជា បាន​ទទួល​រង្វាន់​ឈ្មោះ​ហ្សីខេប៊ី (ZKB-Patronage-Prize) ពី​ប្រទេស​ស្វីស សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១២។

Promo Box target not set

គេហទំព័រ​ទាំងមូល