នាទី​សុខភាព

រោគសញ្ញា​ជំងឺ​អូទីហ្សឹម (Autism) និង​វិធី​ព្យាបាល។

រោគសញ្ញា​ជំងឺ​អូទីហ្សឹម (Autism) និង​វិធី​ព្យាបាល

គេ​អាច​កត់សំគាល់​ថា​កុមារ​កើត​ជំងឺ​អូទីហ្សឹម ដោយសារ​កុមារ​នោះ​ចូលចិត្ត​នៅ​ម្នាក់ឯង មិន​ចាប់អារម្មណ៍​ចំពោះ​អ្នក​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន អាយុ​ដល់​២​ឆ្នាំ​ហើយ​មិនទាន់​ចេះ​និយាយ និង​ពេល​ខឹង​ម្តងៗ​មិន​ចង់​ឱ្យ​គេ​លួងលោម​ជាដើម។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល