មតិ​ទាំង​អស់​សម្រាប់​អត្ថបទ៖ “កម្ពុជា-​វៀតណាម​នឹង​បន្ត​បោះ​បង្គោល​ព្រំដែន​គោក​ឲ្យ​បាន​ចប់​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ"

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។HunSen@North Vietanm communist war criminal conspiracy... :

North.Vietnam communist"NVC" aggression invaded of Cambodia in 1979,is the worst country violation of international rule of law and UN's Article-II through #1 to 7.In 1979 NVC's aggression violated the UN-chapter II membership article-3 to 6 and UN-chapter III ORGANS article-7 #1 to 2.What aggression mean-hostile or destructive behavior or attitudes,physical aggression,verbal aggression,emotion aggression.The NVC's aggression violated the UN A-article 39-determination of treat to the peace,breach of the peace,or act of aggression.B-Article 40-provisional measures to prevent the aggression of situation,C-Article 41-measures not involving the use of armed force,D- Article 42-other measures to maintain or restore international peace and security.UN adopts the following definition of aggression[FN3] article-I to IV from A to F.UN member signatory[LAW] a person or a country who has signed a document such as treaty or contract or organization,state,etc,on whose behalf such a document has been signed.Non-Signatory Countries,of the 139 states that signed the Rome statute"Cambodia in 2002",32 has not ratified the treaty.The ICC's jurisdiction includes;individuals who are citizens of state that has ratified the treaty,individuals who commit their alleged crimes on the territory of a state party and cases referred to the ICC demand of UNSC.This war aggression conspiracy cases is only dictator HunSen and North.Vietnam communist leader to responsible in 1979-1993 war invaded of Cambodia"justice must deserve for Cambodian people".

Aug 21, 2016 04:50 PM

    Reply to this comment

How n.VC @HunSen foolish behavior toward Cambodia :

How every Vietnamese leaders from time to time got foolish behavior started from nothing and became a nation in southeast Asian?Annam ,Yunan"Youn",dai-viet,Vietnamese as one's ancestors who fled from southern of China's mountainous region and down through to Champa-Cham country for seeking asylum in 17th century"destroyed Vichey city and wide out country from the world map"and through to Cambodia delta or called "Kampuchea Krom" in 19th century"Prey NOKOR city or Saigon"today call Ho Chi Minh city in 1975.So,everybody have a right to know and learn more about their own history,culture,traditional,custom,language,arts and etc.But what is happened after other race comes'"racial profile" with foolish behavior by restriction all their native cultures above"inhuman".So,what is VC leaders's foolish behavior?the VC says in their heart"there's no God exist in the universal," yeah,it is very foolish to ignore the living God.But most this poor VC leaders lifestyle shows no any acknowledgment of God"that what the n.VC country is the ranked of bottom down in religious restriction"They disbelief as though in God does not exist like their big comrade Ho who masterminded of how to wide out with brutality and aggression to be great empire like Khmer's Angkorian era.They"VC"fool with denying disregarding,disgrace,or rebelling against God of their own people,like "slandering,lying and deceiving"They"VC"who conceals their hatred,jealous,revenge with their lying lips,and whoever spreads slander is a fool .Obviously,this VC foolish behavior doesn't hesitate to lie to cheat whatever they want,or is careless to others suffering.They're big on running other pple down,and their"VC" mouth get it into trouble often.Be aware of this kind of foolish behavior to lose their temper, a foolish leader will say and do all kind of foolish things,because of his/her temper,their temper is often notorious"like Ho C.Minh,Pol Pot and Hun Sen".Avoid acts impetuously by without regard for consequences"wise pple think before they act...but foolish don't and even brag".A wise man"good pple" fears the lord and show evil...but a fool is hothead and reckless"like CCP/NVC".Do u know someone who does,or says whatever pops into their head,without any regard for how it effects their future,other pple,their pocketbook,etc"esp-Hun Sen".Look at Hun Sen with his clown companions who foolish have no regard for consequences,they live totally for pleasure of the moment,and they brag about it.Takes endlessly,brags,spouts off frequently" the wise guy makes learning a joy...but fools spout only foolishness like HS".A fool fond no pleasure in understanding but delights in airing his own opinions.Be aware of foolish to talk endlessly,remind us that"when words are many,sin is not absent he who hold his tongue is wise"God warn us that"men will have to give account on the day of judgment for every careless word they'd spoken.Foolish person have an opinion on anything and everything.They've very little knowledge,but they always have an opinion and of course,they're very vocal about their opinion with a little regard for anyone else opinion"like"HS".A fool"HS"never accepts advice or correction any kind.They're unteachable"HS",and they"HS" refuse needed disciplines in their lives.Discipline like being on time,fulfilling their promise,being accountable for their actions,being dependable,following through and following up.God has a lot to says about foolish behavior"esp-HS handle power grip recklessly",he quarrels frequently and pick up fight to other"esp-opposition",he tend to be lazy,and lack focus and ambition.But ,unfortunately he never seems to learn from past experience.So, no anyone can separate fools from his foolishness,even thought he grind them like grain with mortar and pestle.With all trouble he doing on himself,fools still never seem to learn no matter how bad the consequences of his bad behavior,he always repeat something over and over.The God of Buddha's philosophy tells us about consequences and affects of foolish behavior on other pple or sometime a foolish person bring trouble on his family issues"Hun Sen harassed his family matter in recently"and a parent of of a foolish child are in for heartache .A wise son being joy to his father..but a fool father grief to his family"shame on him".And how we the pple respond to foolish behavior?,first of all and most importantly,we pray for them,and may God of Buddha able to change anybody,Don't ever give up to fight,u cannot change them...but u can pray for God to change them instantly.Second,we must keep the right attitude and motivation toward these foolish person.It is easy to become judgment and arrogant toward them.Tell them how much u hurt to others and how much God love u and how much we love u too.Be aware foolish pple are easily spoiled.generally have no regard for taking care of possessions,they can ruin u,or any political parties,country or purge their own family or their party member with no shame or concern"see Mao tse Tung, n.korea Kim J.Un,Pol Pot,Ho C.Minh,Hun Sen,Saddam and Gaddafi",giving them things will not solve their problems,thought they want to get anything they can,they'll ask for nad expect gifts.T give them undeserved honor of any kind is neither smart nor helpful.To give them places of honor is to invite trouble they don't know how to handle honor or responsibility"HS".Don't argue with foolish person,don't have anything to do with foolish,ruthless and stupid arguments,because u know they produce quarrels,and the lord of Buddha's servant must not quarrels.U will be temped to argue with a foolish person,all your emotions will lead u in that direction.They bring the worst scenarios in ,so u need to pray much for patience and self-control.If,u allow them to drag u into argument.They've brought u down to their level,and u will never win that argument"that is the smart thing to do".U will just end up in great frustration.Protect yourself from the sentiment and anger caused by foolish person"like CCP coward group" is heavy than both.Yeah, u have responsibilities some foolish pple...oh,yes u can't avoid all foolish pple.But it is your responsibilities to do so and protect yourself from their words,their actions,their accusations,their behavior.As foolish put it,u may have to feel,but use a long spoon"smart strategy".

Jun 25, 2016 04:41 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

ខំឲ្យហើយទៅ ព្រោះនៅមានពេលតិចណាស់

May 26, 2016 02:12 AM

    Reply to this comment

VC 's indochina secret revealed :

Like vietminh like dictator like father and like son and how vc endorsed HunSen's maintain tight grip on power for so long ,and dictator HunSen was careful not let to anyone become power enough to challenge him ,and his son uses the tactics ,for the last 37+years of Hun Maneth's father HunSen who ruled out of Cambodia "1979-present ",kept potential at bay by creating divisions among the pple who were in position to challenge him ,The last dictator was fastidious about never letting any individual or group become powerful enough to challenge his authority.The best way to do that was to setup multiple reporting lines.All of the pple had ear enjoyed the patronage of the godfather "H.Sen"and competed for his attention.Dissenters ,meanwhile ,had good reason to stay quiet,knowing that center of power would soon learn of their subversion .Cambodia under 37+years HunSen became the regions most watertight police state ,with a mix of civilian and military agencies and spy headquarters "under son Hun Maneth".Before national election in 2013 ,HunSen had promoted his elder son Maneth to be 3 stars general in military dictatorship and spy bodies are known in Cambodia,became pervasive and omnipotent .its has continued under the 37+years rule of his father ,and has so far played a significant role in safeguarding his regime .HunSen use of a network of selected ruthless advisors "like Phay Siphan ,Chheang Vun ,Issan or K.Ramy" among them the inner circle who are party to the hidden scam ,email accounts-is a tactic straight for his n.vc playbook .37+years is the most evil dictator of all time in khmer history,in order to arrest ,or to kill want by vc fascist commie puppet govn't .As we the khmer war victims in 1970-1993 ,we seen the n.vc commie invaded of Cambodia ,is an act of war aggression ,war looting ,war territory plunder and history ,war against humanity ,war to wide out other race from the world map ,and war violation of international rule of law and UN chapter "vc/HunSen's k-5 massacres secret planned 194-1985 ".HunSen/vc elites made a secret horrible decision to wide out Cambodian pple who just survived from the killingfields in 1975s "led 3 millions innocent perished",with blamed to other "Pol Pot".In thousands of years in khmer history have ever never experience like this and shockingly to the whole world ,this and no have any khmer leaders ,king ,president ,or pm have done this terrible thing like this at all "shame on HunSen/Pol Pot ",but just a few between in 1970-1975-1979-present ,a few extremists or power greedy ,foreign endorsed,a couple are warmongers,and all of these guys are a mix .According to khmer history in the last 2 centuries in between 6 to 7 of our political leaders had been the architects of the most horrible genocides "by enemies around us " to kept khmer slow populations and destroyed .Some systematic numbers,blockades ,brutal wars aggressive ,civil wars and policy reform history has ever recorded when...where...who...to begin ?maybe an icebreaker for u next dinner party?.Did u know the word genocide ,mass killing ,killingfields "was connect in 1949 viet-die or called annam intruder massacred Khmer Kampuchea Krom pple "called khmer delta part of whole cambodia's territory ",after the French colony pulled out of Indochina territory the n.vc and red Maoist group start to split their ideology who's gonna to control s.east asian hemisphere?,but Khmer and Laos were the victims in the middle of two powerful population "with less pple ".Until then there was no specific word for it in our khmer language " the C/VC knew how to do it and two knew how to get it away"war criminal conspiracy ",it makes us think about how much more cognizant we all khmer have become in this 2 centuries to this events .So ,a quick toast between u and i to a more peaceable future where less of what fallow bellow is allowed to happen.Sit back ,but don't relax .

Apr 16, 2016 05:20 PM

    Reply to this comment

VC's worst century crime aggression still alive.... :

N.VC's"n.vietcong " worst crime century still alive with current crime of aggression on January 7,1979 "annexation of Cambodia".As adopted by the assembly of states parties during the review conference of the Rome statute ,held in Kampala " Uganda " between My 31th and January 11th 2010 ,a "crime aggression " means the planning ,preparation ,initiation or execution of an act of using armed force by a state against the sovereignty "Cambodia",territorial integrity or political independence of another state .The N.VC act of an aggression includes ,among other things ,invasion,12 years military occupied ,secreted k-5 planned to wide out Cambodian population "1983-1985 "who just survived from killing fields 1979 "+double genocides ",war looting ,war discrimination ,war crime against humanity ,territory plunder ,pillage ,and annexation by the use of force ,blockade of the ports ,or coasts ,if it is considered being,by the character ,gravity and scale ,a manifest violation of the charter of the United Nations .The perpetrator of the act of aggression is a person who is in position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a state .The conditions for exercise of jurisdiction ,the text of articles 15 bis and 15 ter set out the conditions for the court's exercise of jurisdiction over the crime of aggression .In contrast to the other crime in the state by these articles establish a unique jurisdictional regime outlining when the ICC Prosecutor can initiate an investigation into a crime aggression.Where a situation referred to the Prosecutor by the U.N security council ,articles 15 ter of the statute provides that the court's jurisdiction is triggered in the same manner as with other crimes in the statute ,meaning the Prosecutor may proceed with an investigation into crime of aggression .

Mar 06, 2016 06:33 PM

    Reply to this comment

vc keeps encroaching next weak neighbors :

Big comrade Ta Dung says...n.vietnam communist didn't gained any territory from south-china sea...but we'd gained a lots territory from our next neighbors like Khmer ,Laos and so on .

Jan 01, 2016 12:51 PM

    Reply to this comment

VC planning to swallow Khmer and Lao next move :

Big plot comrade Ta Dung is congratulating and very warm welcome to comrade blackish HunSen who additional illegal territory treaty to its n.vietcong bosses in 1982-1985 "bravooooo comrade and 10,000 friendship mortal" ,if not me today "Ta Dung express",here's nothing u today too "comrade H.Sein " .And Ta Dung claims that after his n.viet commie govn't failed attempt to retake the two islands lost to comrade chinese commie in south-china sea in recent year ,but we've a fortunate to recaps some part of territory from our weak neighbors like "Cambodia and Lao ",so n.hanoi didn't lost anything to comrades China ,Cambodia and Lao "bravoooo...to master ho chi minh " ,and we're not easier to surrender to anyone esle.

Jan 01, 2016 12:37 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

សន្និសីទដើម្បីសន្តិភាពកម្ពុជាក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី២៣
ខែតុលាឆ្នាំ១៩៩១ មានគោលដៅ៣ ៖
ទី១ - រៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅព្រះរា
ជាណាចក្រកម្ពុជា តាមការអនុវត្តកិច្ចឈប់បាញ់ និង ការរំសាយអាវុធក្នុងជួរកងទ័ពនៃភាគីជម្លោះខ្មែរ
ទាំងអស់ ។
ទី២ - ចាក់គ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ
កម្ពុជាតាមកិច្ចរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញ ។
ទី៣ - ការពារអធិបតេយ្យ ឯករាជ្យ បូរណភាព
និង ភាពពំុអាចរំលោភបំពានបានឡើយ នូវទឹកដី
អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់រដ្ឋកម្ពុជា​ ។
គោលដៅទី១បានសម្រេច១០០% ។
គោលដៅទី២មិនទាន់បានសម្រេចទាំងស្រុងទេ
ដោយស្ថាប័នកំពូលទាំង៣នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ពិតប្រាកដ គឺ និតិបញ្ញត្តិ និតិប្រតិបត្តិ និង​ តុលា
ការមិនមានភាពឯករាជ្យ​ ពោលគឺ គោលដៅទី២
នេះមិនអាចនឹងសំរេចបាន១០០%ទេ​ បើសិនជាតុលាការនៅតែជាកូនជឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចសព្វ
ថ្ងៃនេះ ។
រីឯគោលដៅទី៣វិញ មកទល់និងពេលនេះយើង
សង្កេតឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងប្រញិបប្រញាប់
បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាម ឈរលើកិច្ច
ព្រមព្រាងផ្សេងៗ រវាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើង
ក្រោយសន្និសីទក្រុងប៉ារីស ថ្វីដ្បិតតែមានការតវ៉ា
ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែន​ និង ខ្មែរ
ស្នេហាជាតិនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនធំ ។
នៅថ្ងៃទី២៨មិថុនា២០១៥​ ក្នុងឧកាសបុណ្យខួប
ទី៦៤ នៃកំណើតបក្សប្រជាជន លោកនាយករដ្ឋ
មន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថាការដោះស្រាយបញ្ហា
ព្រំដែនជាមួយនិងប្រទេសជិតខាងនឹងត្រូវធ្វើឡើង
ឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ
នានា​។ ហើយនៅពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ក៏មានប្រសាសន៍ដែរថា មានតែខ្មែរទេដែលអាចរួម
បាន និយាយគ្នាបាន ពឹងបរទេសអត់បានទេ ។
យើងជឿជាក់ថា ឯកសារទាំងឡាយណាដែល
មានលក្ខិណៈអគតិយុត្តជាឯកសារដែលមានបំណង
រំលោភបំពាននូវទឹកដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាព
ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវចាត់ជាមោឃៈ ពី
ព្រោះបូរណភាពទឹកដីមាតុភូមិត្រូវធានាដោយប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្និសីទក្រុងប៉ារីស ដែលក្នុង
នោះមានវៀតណាមផងដែរ ។
សន្សឹមកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា ៕

Dec 30, 2015 04:35 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

សន្សឹមកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា ។

Dec 29, 2015 07:55 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

សន្សឹមកំុបំបោល ក្រែងពំុដល់ដូចប្រាថ្នា ។

Dec 29, 2015 07:51 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

យួនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ស្នាក់នៅពេញផ្ទៃប្រទេស ដីតាមព្រំដែនយួនយក កោះត្រល់យួនយក មិនព្រមដេញយួនចេញនិងយកដីដែលបានបាត់បង់មកវិញបែជាមកឈ្លោះគ្នារឿងផែនទី ហើយបើនិយាយពីផែនទីវិញបកស្រាយតែឯងមិនព្រមអោយអ្នកសារព័ត៍មាននិងបក្សផ្សេងសួរដេញដោលទេ បើធ្វើតែចឹងអាណាជឿជាក់ទៅលើបក្សប្រជាជនលោកឯង

Dec 29, 2015 01:04 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

>. ចយ អើយ យកដី ចិន មិនបាន យកដីខ្មែរ ស៊ួល វើយ !

Dec 27, 2015 10:58 PM

    Reply to this comment

អនាមិក ពី រាជបណ្ឌឹតសភាភ្នំពេញ :

បណ្ឌឹតសុខ ទូចទម្រាំមើលផែនទីចប់ ២ ឆ្នាំទៀត បង្គោលព្រុំដែនខ្មែរ វៀតណាមអាចនឹងបោះចប់សព្ថគ្រប់បាត់ទៅហើយ។​ គឹតឲ្យយូរបន្តិច រឿងបណ្ឌឹតសុខ​ទូច ជារឿងបណ្ឌឹតសុខ ទូចឧបករណ៍នយោបាយដែលត្រូវប្រើក្នុងរឿងផែនទីកន្លងមក។

Dec 27, 2015 05:59 PM

    Reply to this comment

អនាមិក ពី ចំការមន ភ្នំពេញ :

អនិច្ចា! មើលវីឌីអូពត៍មានចាក់ផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍ សម្ដេចតេជោ សង្រួមឥរិយាបទស្លូតបូតនៅចំពោះមុខលោកង្វៀង តាន់យុង អត់មានឆ្កាដៃ ចង្អុលឆ្វេងស្ដាំ​ មុខក្រោយទេ។ បើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ សាធារណជនខ្មែរ បានតែពាក់កណ្ដាលហ្នឹង មិនដឺងជាស្ដារប្រជាប្រីយភាពរដ្ឋាភិបាលបានប៉ណ្ណាទេ។

Dec 27, 2015 05:51 PM

    Reply to this comment

ដាញ់ កឹង ពី កម្ពុជាក្រោម :

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមង្វៀង តាន់យុង៖ សំដាត់អ៊ិយាយច្រើន អាដែល អាដែល តូវហើយម៉ោវិន តូវហើយម៉ោវិន ដូតជាអត់មានការអីថើតៀត។​ ជាងកឡះម៉ោង ឮ "មុននឹងបន់ចប់" រួតហើយ "ជាចុងក្រោយ" រួតហើយ "គួរចាំបានថា" រួតហើយ "ញ៉ំសូមរំលឺកឡើងវិន" រួតហើយ"នៅទីបន់ចប់នេះ" រួតហើយ​"ម៉ាសូមជូនពរ"​។
ខ្មែរ៖ ខ្មែរសំបូរបែបទាំងព្រៃឈើ រ៉ែ មច្ឆាជាតិ ទាំងដីធ្លី តាំងអក្សរសាស្រវប្បធម៍ទៀតផង ចង់ស្នើចែករំលែកនៅតែធ្វើបាន ពីព្រោះនៅជុំពាក់គុណច្រើនណាស់ ជាពិសេសគុណផ្ដល់ជីវិតទី២។គុណ ៧ មករា។

Dec 27, 2015 05:44 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

សូមជំរាប បញ្ហា ព្រំដែន មិនងាយចប់ ទេ និង នៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតត្រូវដោះស្រាយ :
= បញ្ហា ជនអន្តោប្រវេសន៍ វៀតណាម ខុសច្បាប់ !
= បញ្ហា អយុត្តិធម៏ ក្នុងសង្គម !
= បញ្ហា ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រ ជំពាក់បំណុលគេ គ្មានការងារធ្វើ គ្រប់គ្រាន់ ត្រូវ ចំណាកស្រុក !
= បញ្ហា ប្រជាពលរដ្ឋ ស្លាប់ដោយ ចំណីអាហារ ស្រា ស្លាប់ដោយ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ !
= បញ្ហា ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិ !
= បញ្ហា ទឹកដី ដីសម្បទាន ៩៩ ឆ្នាំ !
= បញ្ហា ជំពាក់បំណុលបរទេស ! លះ ..............!

Dec 27, 2015 07:58 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

ភឿនឬ __ ស្អិតរមួតរលាយសាច់មួយ

Dec 27, 2015 06:50 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

ពេលណាបោះបង្គោលចប់ គឺបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយបោកប្រាស់របស់បក្សសង្រ្គោះជាតិហើយ

Dec 27, 2015 12:56 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក ពី Charlotte :

ហ៊ុនសែនក្លាហាននិងឆ្លាតណាស់ជាមួយខ្មែរគ្នាអែង
តែបើជាមួយយួនវិញកំសាកហើយល្លង់ខ្លៅបំផុត។

Dec 26, 2015 09:07 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

>. តើ ពេលណា ខ្មែរ ល្ងង់ ក្បត់ជាតិ ខ្លួនអែង ស្លាប់អស់ ?

Dec 26, 2015 08:12 PM

    Reply to this comment

Honeymoon comrades Ta Dung and Ta Hun Hun :

Two countries top comrades Hun Sein and Nguyen Tan Dung were getting a bigass smiles for closed the new border post and press more comrade blinds sight Hun Sein to finish more ahead....but Dung try to slows down a little bit to get more territory from HunSein's cripple govn't ,because they both got a big deals between 10,000 years friendship forever .Dung told blind man HuSein be impatients not too worry beside anything else ,because we both have a lot in common ground and both of us have a best plan for our kid engagement " u have a son and i've a daughter " and Cambodia ,Laos and Viet become a meltingpot nationlities in southeast Asian hemisphere .Please do what i say comrade...don't do what i won't "Dung comment " .

Dec 26, 2015 12:58 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

វៀតណាម ញញឺម ខ្ជឹប ដែលមាន ខ្មែរល្ងង់ ធ្វើតាម ខ្លួន !

Dec 26, 2015 09:15 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

អនុវត្តន៍ កិច្ចសន្យា អោយទឹកដីខ្មែរ ទៅវៀតណាម មួយចំនួន ជាថ្នូរ ដែលវៀតណាម ជួយលើកបន្តុប អំណាច អោយ !

Dec 26, 2015 07:44 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

<>.$ ជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន សប្បាយនឺងកាត់ទឹកដី អោយទៅប្រទេស វៀតណាម ដោយគ្មានស្តាយស្រណោះ !

Dec 26, 2015 07:33 AM

    Reply to this comment

ត្រឡប់​ទៅ​អត្ថបទ​វិញ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល