លោក ហ៊ុន សែន ក្នុង​ពេល​ជួប​និស្សិត​ខ្មែរ ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ចិន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៩។

"រដ្ឋាភិបាល​គួរ​បង្កើត​ធនាគារ ឬ​ឥណទាន​សម្រាប់​ជួយ​ទុន​ដល់​កសិករ ឬ​ម្ចាស់​ជា​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច"

អ្នក​​​​​ជំនាញ​កសិកម្ម និង​កសិករ ចង់​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បង្កើត​ធនាគារ ឬ ឥណទាន សម្រាប់​ជួយ​ទុន​ផលិត តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់កម្ចី​​​ដល់​កសិករ ឬ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច ដោយ​មាន​ការប្រាក់​ទាប ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​អាច​ធ្វើ​ដំណើរការ​ទៅមុខ​បាន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល